Projekt edukacyjny Szkoła Patriotów

W ramach realizacji projektu edukacyjnego SZKOŁA PATRIOTÓW uczniowie "Dziesiątki" wraz z Szanownym Panem Stanisławem Lisem Prezesem Światowego Związku Żołnierzy AK w Sosnowcu udali się do miejsc pamięci i spoczynku zasłużonych dla Ojczyzny bohaterów.

 Realizując także treści edukacji regionalnej odwiedziliśmy przyległy cmentarz prawosławny, na którym spotkaliśmy się z Czcigodnym Ks. Mikołajem Dziewiatowskim, Proboszczem parafii prawosławnej w Sosnowcu. Głównym celem projektu "Szkoła patriotów" jest kształtowanie u dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego poprzez systematyczną opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie województwa śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń z historii Polski. Wychowanie patriotyczne to między innymi tworzenie więzi emocjonalnej dziecka i ucznia z rodziną oraz rówieśnikami, dostrzeganie wartości i piękna przyrody, przygotowanie do pracy i życia w społeczeństwie, a przede wszystkim wykształcenie miłości i przywiązania do ojczystego kraju, jego tradycji i kultury. Proponowane przedsięwzięcie ma na celu podkreślenie roli miejsc pamięci w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej i kulturowej, pielęgnowanie tradycji patriotycznych.