Szkoła Podstawowa nr 10 w Sosnowcu - projekty i wolontariat

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

logo fundacji dzieło nowego tysiąc leciaFundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea utworzenia Fundacji jako organizacji, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r.

Organizacją kierują: Rada składająca się z dziesięciu osób raz Zarząd liczący czterech członków. Na czele Rady stoi ks. kard. Kazimierz Nycz, a przewodniczącym Zarządu jest ks. Dariusz Kowalczyk. Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw oświaty oraz szkolnictwa wyższego oraz – niezależnie od nadzoru państwowego – Konferencja Episkopatu Polski, jako Fundator.

Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz postanowień statutu, a także jako osoba prawna posiadająca status organizacji pożytku publicznego, na mocy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ciągu dziewiętnastu lat swojej działalności Fundacja objęła opieką kilka tysięcy młodych ludzi z całej Polski zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do „nowej wyobraźni miłosierdzia”. Około 2000 stypendystów niemalże z każdego zakątka Polski tworzy niezwykły pomnik, budowany przez Polaków wdzięcznych św. Janowi Pawłowi II.

Nasza szkoła aktywnie włączyła się w Dzieło Nowego Tysiąclecia. Uczniowie kilkukrotnie kwestowali przed kościołem św. Tomasza Ap. Ostatnie lata to przede wszystkim zbiórka na terenie naszej placówki. W tym miejscu należy podziękować rodzicom naszych uczniów, którzy piekli ciasta, które były sprzedawane na kiermaszu zorganizowanym z tej okazji.
Mamy też w naszej szkoły stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, z których jesteśmy bardzo dumni.

Program dla szkół

Hospicjum św. Tomasza Apostoła

Budynek Hospicjum


POLA NADZIEI W dziesiątce

 • Promujemy akcję 1 % na rzecz hospicjum. Wywieszamy plakaty, rozprowadzamy ulotki i inne materiały promujące akcję, umieszczamy informacje na stronie naszej szkoły.

Plakat przekaż 1% KRS - 0000056797

 • Tworzyliśmy żonkilowe Pola Nadziei
 • Z okazji Dnia Wolontariusza przygotowywaliśmy przedstawienie i poczęstunek dla wolontariuszy i pracowników Hospicjum
 • Braliśmy udział w Biegu dla Hospicjum pt. „Zdobądź swoje Monte Casino”
 • Organizowaliśmy Tydzień Żonkila, w którym uczniowie przychodzą ubrani na żółto, na terenie szkoły odbywają się prelekcje, kwesty, wykonywanie przez uczniów żonkili lub inne działania promujące opiekę Hospicyjną
 • Przygotowywaliśmy kiermasze ciast sprzedaż własnoręcznie wykonanych kartek i prac plastycznych
 • Zbieraliśmy żywność, środki czystości, materiały opatrunkowe w ramach pomocy i wsparcia socjalnego dla podopiecznych hospicjum
 • Nasi cudowni rodzice piekli ciasta na kiermasze, które odbywały się podczas koncertów charytatywnych.
 • Włączyliśmy się w akcję światełko nadziei, zbierając znicze. Przyniesione przez uczniów znicze były sprzedawane przez wolontariuszy Hospicjum św. Tomasza .Dochód przeznaczony był na pomoc rodzinom podopiecznych hospicjum będących w trudnej sytuacji socjalnej.
 • Wykonywaliśmy kartki świąteczne w ramach akcji Kartka dla chorego, oraz Świąteczna paczka dla podopiecznych hospicjum i rodzin objętych pomocą socjalną.
 • Braliśmy udział w corocznych Marszach Nadziei. To optymistyczna manifestacja, która chce pokazać, że osoby nieuleczalne są obok nas i potrzebują naszej miłości
 • W poprzednim roku pandemia korona wirusa uniemożliwiła udział w Marszu Nadzie ulicami sosnowca, nie podlaliśmy się, włączyliśmy się aktywnie w wirtualny Marsz nadziei
 • Zbieramy nakrętki plastikowe na zakup schodołaza- urządzenie zainstalowane w części adoptowanej Hospicyjnego Centrum
 • Braliśmy udział w konkursach organizowanych przez hospicjum
 • Podczas Orszaku Trzech Króli kwestowaliśmy na rzecz wsparcia Centrum Hospicyjnego
 • Nauczyciele Dziesiątki przedstawili bajkę Kopciuszek w ramach akcji Dziesiątka dla Hospicjum. Uzbieraną kwotę przekazano na potrzeby Hospicjum

Klub Szkół Unicef

zdjęcie sztandaru szkoły

Klub Szkół Unicef przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu został powołany z dniem 04 września 2018 roku. Koordynatorem Klubu jest mgr Dawid Drogosz. Za główne cele Klub Szkół Unicef stawia sobie:

 • Edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata,
 • Kształtowanie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec problemów współczesnego świata,
 • Uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca,
 • Propagowanie idei tolerancji,
 • Promowanie idei pomocy humanitarnej,
 • Edukację o prawach dziecka i zapisach Konwencji o prawach dziecka,
 • Partycypację młodych osób,
 • Kształtowanie postawy pro-pomocowej,
 • Zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF.

logo klubu szkół unicef

Szkolne Koło Caritas

SKCaritas rce

Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu

SKC to rodzaj dodatkowych zajęć organizowanych w szkole lub poza nią. Koło Caritas to grupa uczniów naszej szkoły, którzy już od najmłodszych lat czują ogromną potrzebę pomagania drugiemu człowiekowi i tym samym mogą spełniać się w roli wolontariusza.
Uczniowie przy wsparciu nauczycieli i rodziców organizują i angażują się w różne przedsięwzięcia społeczne. Realizowane działania podejmowane są dobrowolnie i świadomie bez wynagrodzenia w formie rzeczowej.

Cele SKC:

Podstawowym celem SKC jest praktyczna realizacja chrześcijańskiej zasady miłości bliźniego w odniesieniu do każdego człowieka bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość i rasę. Celem równorzędnym jest kształtowanie wśród członków SKC postawy otwarcia na drugiego człowieka, odpowiedzialności, uczciwości, rzetelnej pracy i umiejętności współdziałania, jak również propagowanie tych postaw w środowisku, w którym działa SKC.

Zadania SKC:

 • Organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie własnej szkoły, a następnie poza nią.
 • Uwrażliwianie na potrzeby ludzi ubogich, chorych i cierpiących.
 • Pogłębienie świadomości obowiązku czynienia dzieł miłosierdzia wobec bliźnich.
 • Rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych.
 • Zachęcanie uczniów do twórczego i pomysłowego działania w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności.
 • Wdrożenie do chrześcijańskiego przeżywania codzienności, trudności życia, budowania nadziei.
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła, rodziny, szkoły, grupy koleżeńskiej, społeczeństwa.
 • Kształtowanie chrześcijańskiej postawy przy rozwiązywaniu trudnych problemów dzisiejszego świata: głodu, chorób, cierpienia.
 • Zapoznanie z tekstami biblijnymi oraz dokumentami Kościoła odnoszącymi się do dzieł miłości i miłosierdzia.
 • Szerzenie idei wolontariatu.
 • Stałą współpracę i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
 • Współdziałanie w zakresie działań pomocowych z innymi organizacjami młodzieżowymi, władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Korzyści z członkostwa w SKC:

 • Uczy miłości bliźniego.
 • Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych ludzi.
 • Pozwala pomnażać swoje talenty i realizować pomysły.
 • Uczy akceptacji, zrozumienia i poszanowania osób starszych, samotnych, chorych.
 • Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności.
 • Uczy zespołowego działania, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i grupę.
 • Wpływa na zmianę postaw.
 • Umożliwia zdobycie punktów istotnych podczas rekrutacji na wyższe szczeble edukacji.
 • Sprzyja uzyskaniu wyższej oceny ze sprawowania.
 • Umożliwia udział w wyjazdach wakacyjnych i wycieczkach.

Kodeks etyczny wolontariusza SKC:

 1. Bóg mnie kocha. Ja też chcę kochać innych ludzi.
 2. Szanuje godność każdego człowieka. To mój bliźni.
 3. Mam nadzieję. Dzielę się nią z innymi.
 4. Nie patrzę obojętnie na krzywdę i czyjeś cierpienie. Reaguję.
 5. Słucham. Staram się współczuć.
 6. Wierzę w moc słowa „razem”. Dlatego pracuję w zespole.
 7. Cenię sobie przyjaźń. Dziękuję Bogu za przyjaciół.
 8. Dotrzymuję słowa. Konsekwentnie realizuję podjęte zadania.
 9. Pracuję nad sobą. Chcę być dojrzałym człowiekiem.
 10. Najwięcej radości sprawia mi obdarowywanie.

 

 

Szkolny Klub Armii Krajowej

logo klubu armii krajowej

logo armii krajowej

Klub Historyczny im. Armii Krajowej przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu rozpoczął swoją działalność w dniu  27 kwietnia 2016 roku.

Do klubu zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły klas 6 - 8.
,,Spotkania z historią'' to zajęcia edukacyjne, wyszukiwanie ciekawostek historycznych, spotkania ze światkami minionych wydarzeń, obchody rocznic ważnych dla Polski i naszego regionu. Przygotowujemy prezentacje multimedialne, czytamy wydania IPN, biuletyny informacyjne Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej , oglądamy najnowsze filmy dokumentalne. Interesuje nas nie tylko historia XX wieku ,ale również rozwijamy nasze pasje wyszukując eksponatów z dawnych lat, wyszukujemy aplikacje do nauki historii- Quizy historyczne. Dbamy o aktualizacje naszej gazetki ściennej.

Celami działania Klubu są:

 1. Upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej, w zakresie:
  1. Działalność Służb Zwycięstwa Polski (SZP), Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), Ami Krajowej (AK) oraz innych organizacji niepodległościowych walczących z okupantami podczas II Wojny Światowej i w okresie zniewolenia komunistycznego
  2. Dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i władz polskich na uchodźstwie;
  3. Zbrodni dokonywanych z przyczyn politycznych, narodowościowych lub religijnych na obywatelach polskich;
  4. Represji, których Polacy dążących do przywrócenie niepodległości, doznawali od okupantów oraz PRL,
 2. Krzewienie wśród młodzieży świadomości narodowej i patriotycznej,
 3. Kształcenie postaw obywatelskich, opartych na znajomości historii, tradycji i powinności wobec Państwa.

Klub Historyczny im. Armii Krajowej realizuje swoje cele przez:

 1. Organizację sesji klubowych,
 2. Czynne uczestnictwo w akcjach i spotkaniach organizowanych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej,
 3. Wspieranie działalności Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej poprzez podejmowanie własnych inicjatyw,
 4. Rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i stowarzyszeniami historycznymi,
 5. Prowadzenie działalności badawczej i informacyjnej. Klub realizuje zadania statutowe oraz projekty własnego autorstwa .

Obowiązkiem członków Klubu Historycznego im. Armii Krajowej jest godne reprezentowanie Klubu. Członek Klubu Historycznego im. Armii Krajowej ma prawo do korzystania ze wszelkich form aktywności Klubu, udział w nich oraz zgłaszania do Zarządu własnych inicjatyw zgodnych z celami statutowymi i ich realizacji, po akceptacji przez Zarząd, przy wsparciu członków Klubu.

 

 

 

 

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Orła Białego w Sosnowcu

Ul. Reymonta 36
41-200 Sosnowiec

TEL/FAX
32 291 32 34

E-mail:
sp10@sosnowiec.edu.pl

Dostępność cyfrowa

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona spełniała wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 32 291 32 34 
e-mail: sp10@sosnowiec.edu.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony