Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

logo towarzystwa przyjaciół dzieciTowarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją pożytku publicznego działającą od 1919 roku i prowadzącą działalność opiekuńczą, wychowawczą, oświatową, prozdrowotną i profilaktyczną. Towarzystwo jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców oraz prawnych opiekunów.
Głównym celem tego ruchu jest troska o prawa, jakość warunków życia, wychowania i edukacji dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych.

Towarzystwo jest kontynuatorem myśli społecznej i pedagogicznej swych poprzedników: Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Koło TPD nr 4 przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu liczy 12 członków.
Członkowie Koła rozpoznają w każdym roku szkolnym sytuację rodzinną i potrzeby nowych uczniów oraz wskazują uczniów wymagających objęcia opieką finansową i wychowawczą. Corocznie organizowana jest we współpracy z wychowawcami klas I – VIII zbiórka drobnych kwot pieniężnych wśród rodziców celem pozyskania funduszy na pomoc uczniom szkoły i potrzebom placówki.