Deklaracja dostępności strony internetowej

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 im. Orła Białego w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 im. Orła Białego w Sosnowcu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mgr Dawid Drogosz.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 291 31 34

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: mgr Małgorzata Wierzbicka
 • Adres: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10
  im. Orła Białego w Sosnowcu
  ul. Reymonta 36
  41-205 Sosnowiec
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 291 31 34

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • wjazd dla wózków na najniższy poziom budynku szkoły
 • brak wjazdu na wyższe kondygnacje budynku ze względu na brak windy
 • brak dostosowania toalet dla osób niepełnosprawnych
 • brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
 • mamy możliwość skorzystania z tłumacza w zakresie podstawowej znajomości języka migowego