Szkolne Koło Caritas

SKCaritas rce

Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu

SKC to rodzaj dodatkowych zajęć organizowanych w szkole lub poza nią. Koło Caritas to grupa uczniów naszej szkoły, którzy już od najmłodszych lat czują ogromną potrzebę pomagania drugiemu człowiekowi i tym samym mogą spełniać się w roli wolontariusza.
Uczniowie przy wsparciu nauczycieli i rodziców organizują i angażują się w różne przedsięwzięcia społeczne. Realizowane działania podejmowane są dobrowolnie i świadomie bez wynagrodzenia w formie rzeczowej.

Cele SKC:

Podstawowym celem SKC jest praktyczna realizacja chrześcijańskiej zasady miłości bliźniego w odniesieniu do każdego człowieka bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość i rasę. Celem równorzędnym jest kształtowanie wśród członków SKC postawy otwarcia na drugiego człowieka, odpowiedzialności, uczciwości, rzetelnej pracy i umiejętności współdziałania, jak również propagowanie tych postaw w środowisku, w którym działa SKC.

Zadania SKC:

 • Organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie własnej szkoły, a następnie poza nią.
 • Uwrażliwianie na potrzeby ludzi ubogich, chorych i cierpiących.
 • Pogłębienie świadomości obowiązku czynienia dzieł miłosierdzia wobec bliźnich.
 • Rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych.
 • Zachęcanie uczniów do twórczego i pomysłowego działania w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności.
 • Wdrożenie do chrześcijańskiego przeżywania codzienności, trudności życia, budowania nadziei.
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła, rodziny, szkoły, grupy koleżeńskiej, społeczeństwa.
 • Kształtowanie chrześcijańskiej postawy przy rozwiązywaniu trudnych problemów dzisiejszego świata: głodu, chorób, cierpienia.
 • Zapoznanie z tekstami biblijnymi oraz dokumentami Kościoła odnoszącymi się do dzieł miłości i miłosierdzia.
 • Szerzenie idei wolontariatu.
 • Stałą współpracę i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
 • Współdziałanie w zakresie działań pomocowych z innymi organizacjami młodzieżowymi, władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Korzyści z członkostwa w SKC:

 • Uczy miłości bliźniego.
 • Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych ludzi.
 • Pozwala pomnażać swoje talenty i realizować pomysły.
 • Uczy akceptacji, zrozumienia i poszanowania osób starszych, samotnych, chorych.
 • Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności.
 • Uczy zespołowego działania, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i grupę.
 • Wpływa na zmianę postaw.
 • Umożliwia zdobycie punktów istotnych podczas rekrutacji na wyższe szczeble edukacji.
 • Sprzyja uzyskaniu wyższej oceny ze sprawowania.
 • Umożliwia udział w wyjazdach wakacyjnych i wycieczkach.

Kodeks etyczny wolontariusza SKC:

 1. Bóg mnie kocha. Ja też chcę kochać innych ludzi.
 2. Szanuje godność każdego człowieka. To mój bliźni.
 3. Mam nadzieję. Dzielę się nią z innymi.
 4. Nie patrzę obojętnie na krzywdę i czyjeś cierpienie. Reaguję.
 5. Słucham. Staram się współczuć.
 6. Wierzę w moc słowa „razem”. Dlatego pracuję w zespole.
 7. Cenię sobie przyjaźń. Dziękuję Bogu za przyjaciół.
 8. Dotrzymuję słowa. Konsekwentnie realizuję podjęte zadania.
 9. Pracuję nad sobą. Chcę być dojrzałym człowiekiem.
 10. Najwięcej radości sprawia mi obdarowywanie.