Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), informujemy, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego z siedzibą w Sosnowcu (41-200), przy ul. Reymonta 36 reprezentowana przez Dyrektora.

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Orła Białego Sosnowcu jest Pan Przemysław Szewczyk, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel. (32) 292 44 64 we.217

3. CELE 1 PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania danych są:

 1. Uchwała NR 439/XXXV/ 2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 29 września 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej ,Szkoły Podstawowej nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu" oraz nadania jej statutu, art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 2. ustawa z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000).

Szkoła Podstawowa nr 10 im. orła Białego w Sosnowcu przetwarza dane w celach związanych            z zatrudnieniem pracowników  oraz     osób    wykonywujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

4. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych Szkoły Podstawowej nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu są:

 1. organy państwowe lub samorządowe oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków statutowych lub ustawowych,
 2. podmioty wspierające w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych.

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadkach kiedy:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane nie dłużej jednak niż przez okres przewidziany w przepisach prawa, w tym ustawie z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 201 Ir. w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Z 2011 r., Nr 14, poz.67)

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 1. dostępu do swoich danych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. cofnięcia zgody na przetwarzania danych w każdej chwili (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem)

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani danych tych nie profiluje.

8. SKARGA DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku uznania, że Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO), osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie (OO- 193) ul. Stawki 2.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/ em się z procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu regulującymi kwestię przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania, pod rygorem odpowiedzialności porządkowej.